Volonteri

VOLONTERI PLAVOG TELEFONA:

(zamišljeni naslov)

Tijekom dvadeset i pet godina rada Plavog telefona, na našim telefonskim linijama izmijenjala se čitava mala vojska hrabrih i savjesnih mladih ljudi koja je tješila i savjetovala djecu, mlade i odrasle u nevolji. Mnogi od njih danas su kvalitetni i cijenjeni ljudi, stručnjaci u poslu za koji su se školovali.

Ponosni smo na 530 educiranih i superviziranih volontera koji su tijekom 49 599 sati volonterskog rada pružali pomoć na Liniji pomoći. Tijekom dosadašnjeg rada zaprimili smo preko 120 000 poziva.

Trenutno Linija pomoći Plavi telefon broji 21 volontera, a njihovom broju pridružili su se i studenti Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Ekonomskog fakulteta, koji odrađuju praktični dio na Plavom telefonu. Oni svoje volonterske sate ulažu u promociju Plavog telefona, organiziranju promotivnog štanda, pripremanju materijala za rad, sređivanju arhive i statistike i u drugim značajnim poslovima praćeni edukacijama i informativnim sastancima. Sretni smo što su studenti izabrali Plavi telefon kao Udrugu koja im može pružiti znanje i primjer.

DUŽNOSTI VOLONTERA:

 • volonter je dužan potpisati Ugovor o suradnji s Plavim telefonom,
 • volonter je dužan dežurati najmanje jednom tjedno, prisustvovati na superviziji izabranog supervizora te biti nazočan na sastanku volontera jednom mjesečno,
 • volonter je dužan pridržavati se pravila o vođenju razgovora te poštovati i provoditi kućni red,
 • u slučaju spriječenosti, volonter je dužan naći zamjenu za svoj termin i o toj promjeni obavijestiti tajnicu ili predsjednika,
 • volonter je obvezan čuvati etičku i poslovnu tajnu,
 • volonter je obvezan sve nesporazume rješavati unutar Plavog telefona,
 • volonter godišnje ima pravo uzeti pauzu od 30 dana ili 2 x 15 dana.

Tko može biti volonter?

VOLONTER MOŽE BITI OSOBA:

 • koja ima najmanje 20 godina (student, VŠS, VSS),
 • koja prođe obveznu edukaciju,
 • koja prođe test motivacije i test crta ličnosti,
 • koja dobije odobrenje mentora i edukatora.
Osoba koja ispuni navedene uvjete stječe status volontera Plavog telefona.

Želim biti volonter:

Javite nam se na plavi-telefon@zg.t-com.hr